Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim

Wiejski Dom Kultury (taką nazwę  początkowo nosił Gminny Ośrodek Kultury)  został otwarty 1 czerwca 1963 roku. Wtedy właśnie WDK nie miał jeszcze stałego pracownika, dopiero 1 stycznia 1965 roku przyznano WDK pracownika na etacie Powiatowego Domu Kultury w Kolbuszowej i oddelegowanego do pracy kierowniczej w Majdanie Królewskim. Wówczas działały w tym ośrodku między innymi:

- kółka fotograficzne;

- zespół brydżowy, szachistów;

- zespół czytelniczy;

- zespół estradowy „Amator”;

- kino „Niwa”, które zostało otwarte jeszcze w 1963 roku.

Przez szereg lat w Wiejskim Domu Kultury odbywały się liczne odczyty, akademie okolicznościowe, dyskusje i spotkania z pisarzami, osobami z kręgu polityki, kultury czy oświaty. Miały też miejsce wieczory poezji, konkursy recytatorskie, zabawy, wieczorki taneczne, wystawy itp. Instytucja ta zajęła się również organizacją Dożynek Gminnych, które - jak podaje kronika - po raz pierwszy odbyły się w 1972 roku. W WDK odbywały się również sesje Gromadzkiej Rady Narodowej. Pierwszy zapis na temat takiego spotkania to data 27 kwietnia 1974 roku z okazji Święta 1 Maja.

W swoich działaniach Wiejski Dom Kultury nawiązywał także do tradycji regionu lasowiackiego. Świadczyć o tym mogą spotkania z twórcami ludowymi, ich wystawy, które były organizowane właśnie w WDK. Miały w nim również miejsce rozmaite imprezy okolicznościowe np.: z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora i tym podobne.

W 1982 roku Wiejski Dom Kultury zmienił nazwę na Gminny Ośrodek Kultury.  Funkcjonuje ona do dzisiejszego dnia.

Od 1983 roku w GOK-u odbywają się zajęcia plastyczne dla uzdolnionych dzieci z terenu gminy, konkursy piosenki dziecięcej, przeglądy chórów szkolnych, konkursy plastyczne, a także zajęcia stałe w kółkach zainteresowań. W 1984 roku powstaje chór i kapela ludowa.

Ostatni zapis w „starej”  kronice pochodzi z 1994 r. następnie, aż do roku 1998, w którym został powołany nowy dyrektor, nie znajdujemy żadnej adnotacji o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim.

Obecnie Gminny Ośrodek Kultury jest jedyną Instytucją Kultury na terenie Gminy Majdan Królewski, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną, oświatową oraz daje możliwość zagospodarowania czasu wolnego. W 2010 roku budynek GOK - u przeszedł kapitalny remont i na chwilę obecną posiada salę widowiskową na 200 miejsc z pełnowymiarową sceną, zostały odnowione wszystkie pomieszczenia i dobudowana pracownia muzyczna i galeria wystaw. W naszej instytucji prowadzone są stałe sekcje zainteresowań (plastyczne, teatralne, rękodzieła artystycznego, rytmika dla najmłodszych), chór młodzieżowy, zespół wokalno - instrumentalny, zespół tańca ludowego i współczesnego. Prowadzone są również zajęcia edukacyjne z nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze. Dzięki pozyskanym środkom z Dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiliśmy nowoczesny sprzęt multimedialny i doposażyliśmy salę widowiskową, co umożliwia nam wprowadzenie do naszej oferty darmowych seansów kinowych, które spotkały się dużym odzewem szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Jednak w okresie letnim największy nacisk kładziemy na imprezy plenerowe: Pikniki Rodzinne, Dożynki Gminne, Koncerty, Imprezy sportowo - rekreacyjne. GOK prowadzi również zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w dwóch oddziałach świetlicy środowiskowej. Oprócz zajęć stałych oferujemy możliwość skorzystania z gier zręcznościowych typu billard, ping - pong. Natomiast w okresie wakacji i ferii od poniedziałku do piątku  organizujemy dla dzieci dodatkowe zajęcia zorganizowane w budynku GOK, wycieczki piesze i rowerowe, wyjazdy na basen oraz wycieczki autokarowe. Poza tym w ramach działań statutowych organizujemy różnego typu wystawy, koncerty, imprezy rocznicowe, okolicznościowe i patriotyczne. Współpracujemy z instytucjami oświatowymi z terenu naszej gminy (7 szkół podstawowych i gimnazjum), instytucjami samorządowymi - Urząd Gminy, stowarzyszeniami i instytucjami pożytku publicznego (między innymi: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Lokomotywa", Ochotnicze Straże Pożarne oraz Koła Gospodyń Wiejskich). Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012r poz.406), Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego. Całością działań kieruje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

Działalność i rys historyczny Gminnej Biblioteki Publicznej

w Majdanie Królewskim

 

Gromadzka Biblioteka Publiczna, bo taką nazwę nosiła do 1973 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Majdanie Królewskim, została założona w 1950 roku. Zorganizowano wtedy także 7 punktów bibliotecznych w: Brzostowej Górze, Hucie Komorowskiej, Komorowie, Klatkach, Krzątce, Rusinowie i Woli Rusinowskiej. Głównym zadaniem jakie postawiono przed biblioteką było wychowanie nowego człowieka, budowniczego państwa socjalistycznego. Pierwszym kierownikiem została Helena Tyboń – nauczycielka miejscowej szkoły. Początkowo biblioteka znajdowała się w baraku, później w domu Franciszka Ziółkowskiego, następnie w 1963 roku, kiedy powstał Dom Kultury, przeniesiona została do jego pomieszczeń. W okresie włączenia gminy do Nowej Dęby, w latach 1977 – 1981, ponownie zmieniła lokal i przewieziono ją do budynku gminnego koło dawnej poczty, by powtórnie przed reaktywowaniem gminy przenieść ją do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie pozostaje do dziś.

            Obecnie biblioteka posiada filię w Krzątce i dwa punkty biblioteczne w szkołach. Wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu, z których bezpłatnie korzystają mieszkańcy. Zadanie Gminnej Biblioteki Publicznej zmieniło się, patrząc z perspektywy jej początków. Głównym jej celem jest gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną, promując edukację czytelniczą i kulturalną, współpracuje z placówkami oświaty i kultury, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców biblioteka prowadzi działania stałe, do których należą: organizacja w okresie wakacji i ferii zajęć dla dzieci, współorganizacja z GOK imprez plenerowych typu Pikniki rodzinne, lekcje biblioteczne, głośne czytanie książek dla najmłodszych oraz organizacja cyklu imprez w ramach Tygodnia Bibliotek. Dodatkowo dostosowując się do potrzeb lokalnej społeczności organizujemy różnego typu konkursy, wystawy, kursy oraz imprezy okolicznościowe.

Gminna Biblioteka Publiczna działa na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012r poz.406), Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego. Całością działań kieruje Kierownik w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 

 

© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim   |   Realizacja: Interefekt.pl