Załącznik do Uchwały Nr XX/156/2012

                                                                     Rady Gminy Majdan Królewski

                                                                           z dnia 7 sierpnia 2012 r.

 

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MAJDANIE KRÓLEWSKIM 

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Majdanie Królewskim, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie: 

1)ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642), 

2)ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

3)ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 642);

4)niniejszego statutu.

§2

 1. Biblioteka jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie samodzielnej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Majdan Królewski, zwana również dalej „Organizatorem”.
 2. Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
 3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§3

 1. Siedzibą Biblioteki jest Majdan Królewski  a terenem jej działalności jest Gmina Majdan Królewski. 
 2. Biblioteka znajduje się pod adresem: 36-110 Majdan Królewski ul. Rzeszowska 8.

§4

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Organizator.
 1. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie za pośrednictwem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

§5

Biblioteka używa pieczęci podłużnej o treści: „GMINNA  BIBLIOTEKA PUBLICZNA,  ul. Rzeszowska 8, 36-110  Majdan Królewski,  tel. 15 84710 83,  NIP 814-15-36-333  i  REGON  831211417, pow.  Kolbuszowa,  woj. Podkarpackie”.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§6 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy Majdan Królewski, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. 

§7

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1)gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2)obsługa użytkowników - udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz i pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,

3)współdziałanie z Wojewódzką i Powiatową Biblioteką Publiczną, bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Majdan Królewski,

4)prowadzenie działalności informacyjno -  bibliograficznej.

  §8

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania społecznych potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Majdan Królewski.  

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

§9

 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

§10

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Majdan Królewski w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Wójt Gminy Majdan Królewski wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym. 

§11

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach. 

§12

 1. Wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki ustala Dyrektor na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych, jako instytucji kultury.
 2. Wynagrodzenie dla Dyrektora ustala Wójt Gminy Majdan Królewski.

§13

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki odpowiadające jej zadaniom, a w szczególności lokal i wyposażenie oraz środki na doskonalenie zawodowe pracowników.  

§14

 1. Biblioteka prowadzi Filię Biblioteczną w Krzątce. Siedziba filii znajduje się pod adresem: Krzątka 383,  36-110 Majdan Królewski.
 2. Biblioteka może tworzyć również inne filie na terenie Gminy Majdan Królewski oraz organizować różnorodne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§15

 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki w Regulaminie Organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
 2. Sposób i warunki korzystania z wypożyczalni i czytelni Biblioteki określa Dyrektor w Regulaminie udostępniania zbiorów.

  IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 

§16

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy Majdan Królewski corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie działalności.
 3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z ;

1)wpływów o których mowa w § 18,

2)dotacji,

3)wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

4)spadków i darowizn,

5)innych źródeł.

 1. Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy Majdan Królewski.
 2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

 §17

 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora obejmujący najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
 2. Biblioteka wykonuje także zadania  z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.
 3. Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności biblioteki za  poprzedni rok kalendarzowy.

§18 

 1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1)za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

2)za uszkodzenie zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala się w Regulaminie udostępniania zbiorów.
 2. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochód z opłat oraz z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych Biblioteki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§19

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Gminy Majdan Królewski w trybie właściwym dla jego nadania.     

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2228

Utworzono dnia: 18.03.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

04.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

04.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

04.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut Gminnej Biblioteki Publicznej