Załącznik do uchwały  NrXX/155/2012

     Rady Gminy Majdan Królewski

                                                                                         z dnia 7 sierpnia 2012 r.

 

S T A T U T

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W MAJDANIE KRÓLEWSKIM

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim, zwany dalej „Gminnym Ośrodkiem Kultury” działa na podstawie:

1)ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

2)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr.142  

 poz.1591  z późn. zm.),

3)ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr.152 poz. 1223   z    późn. zm.),

4)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2009r. Nr 157 poz. 1240),

5)postanowień niniejszego statutu.

§2

  1. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury jest gmina Majdan Królewski, zwana również dalej „Organizatorem”.
  2. Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury.
  3. Gminny Ośrodek Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez Organizatora.
  4. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury Majdanie Królewskim jest miejscowość Majdan Królewski, a terenem działania jest obszar gminy Majdan Królewski.

§3

Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużonych o treści: Gminny Ośrodek Kultury 36-110 Majdan Królewski, ul. Rzeszowska 8 pow. Kolbuszowa, woj. podkarpackie NIP 814-15-34-742, REGON 001221619.

II. CELE I  ZADANIA

§ 4

1. Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy Majdan Królewski.

2.Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest szerokie włączenie społeczności gminy Majdan Królewski w aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym oraz pomnażanie właściwie pojmowanych wartości kultury  i podejmowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej jak również koordynacja przedsięwzięć kulturalnych.

3.Działalnośc Gminnego Ośrodka Kultury nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

§5

1. Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki w tym przede wszystkim amatorskiej, a także podtrzymywanie tradycji kulturowych regionu (folklor), a w szczególności:

1) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie mieszkańców kulturą, wiedzą i sztuką,

2) prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,

3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych  i rekreacyjnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

5) tworzenie, ochrona i prezentacja dóbr kultury.

2.  Zadania wymienione w ust. 1 Gminny Ośrodek Kultury realizuje przede wszystkim  przez organizowanie:

1)zespołowego samorządowego uczestnictwa w kulturze,

2)różnorodnych form edukacji kulturalnej,

3)form indywidualnej aktywności kulturalnej,

4)imprez kulturalnych,

5)prowadzenie pracowni plastycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

6)prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

7)tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych

8)organizowanie wystaw,

9)organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,

10)organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali,

11)prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci,

12)patronowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury gminy oraz koordynacja tych przedsięwzięć,

13)współpraca z ośrodkami kultury  w innych gminach w celu wymiany kulturalnej.

3.Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej Państwa, na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu.

4. Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością  kulturalną. 

§ 6

Gminny Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania za odpłatnością, a w szczególności :

1)organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,

2)prowadzić naukę języków obcych,

3)organizować imprezy rozrywkowe i artystyczne,

4)świadczyć usługi fotograficzne i filmowe,

5)prowadzić wypożyczalnie kostiumów, instrumentów muzycznych, rekwizytów, sprzętu , technologii i innego,

6)realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne i obrzędowe),

7)świadczyć usługi z zakresu projektowania, drukowania i powielania dokumentów i pism okolicznościowych,

8)usługi plastyczne, dekoracyjne i inne, wykonywane na zewnątrz.

§7

1. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, której przychody przeznaczone są na realizowanie celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, a szczególności polegającej na:

1)wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz doraźne potrzeby  

      organizacji społecznych,

2)prowadzenie małej gastronomii z  wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa),

3)prowadzenie drobnego handlu z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa),

4)odpłatnym doradztwie związanym z działalnością statutową,

5)organizowanie aukcji dzieł  sztuki,

6)prowadzenie galerii sprzedaży dzieł sztuki,

7)działalności wydawniczej.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie może kolidować z realizacją zadań  statutowych.

III.ORGANIZACJA   GMINNEGO  OŚRODKA   KULTURY

§8

 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Organizatora po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych, do których ta instytucja należy w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  Odwołanie następuje w tym samym trybie.

2. Wójt Gminy wykonuje wobec dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury jest organem zarządzającym Gminnym Ośrodkiem Kultury i przełożonym pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

§9

1. Na czele Gminnego Ośrodka Kultury stoi dyrektor, który nim zarządza, reprezentuje na zewnątrz, czuwa nad jego mieniem i ponosi odpowiedzialność za jego działalność.

2. Do zakresu działania dyrektora należy:

   1) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych,

   2) wydawanie zarządzeń, instrukcji, decyzji i regulaminów w obowiązującym trybie,

   3) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami materialnymi

       i finansowymi instytucji,

   4) przedstawianie organizatorowi i instytucjom kontrolnym planów działania,

       sposobów  finansowania, sprawozdań i wniosków,

   5) nadzór nad personelem, dbałość o atrakcyjność przedsięwzięć instruktorskich
        i  artystycznych , dbałość o systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry rozwój życia kulturalnego,

   6) utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi placówkami kulturalnymi na terenie gminy, a także w kraju i za granicą oraz właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej,

   7) realizacja zadań na poziomie według przyjętych standardów,

   8) opracowanie rocznego programu działania,

   9) opracowanie rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z jego realizacji.

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnianych przez siebie pracowników.

§10

Wynagrodzenie dla dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury ustala na podstawie obowiązujących przepisów Wójt Gminy.

§11

1. Wójt sprawuje nad Gminnym Ośrodkiem Kultury nadzór administracyjno – finansowy.

2. Nadzorowi temu podlega:

   1)  prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i poza budżetowymi oraz gospodarowanie  mieniem,

    2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych Wójt ma prawo upoważnić i wydelegować  wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3,  mają prawo:

    1) wstępu do Gminnego Osrodka Kultury w godzinach pracy,

    2) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.

5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

6. Treść protokołu wraz ze stanowiskiem dyrektora rozpatruje Wójt Gminy wydając stosowne zalecenia.

7. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Wójta i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

§12

1. Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie rocznego programu działania, opracowanego przez dyrektora.

  1. Program, o których mowa  w ust. 1, dyrektor przedkłada Wójtowi Gminy do zatwierdzenia w terminie do 30 października  na rok przyszły.

§13

Organizację Gminnego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Gminnym Ośrodku Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§14

1.  W Gminnym Ośrodku Kultury działa Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim zwana dalej „Radą” .

2. Rada jest organem doradczym Gminnego Ośrodka Kultury.

3. Rada składa się z 3 członków powołanych przez Wójta Gminy na 5 letnią kadencję spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Rada opiniuje roczne programy działalności Gminnego Ośrodka Kultury i plany działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach Gminnego Ośrodka Kultury.

6. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do dyrektora oraz organów gminy w zakresie funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

7. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§15

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.

§16

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan działalności obejmujący przychody i niezbędne wydatki przedłożony przez dyrektora Wójtowi Gminy do dnia 30 października na rok przyszły i zatwierdzony przez Radę Gminy.

§17

1. Źródłami finansowania Gminnego Ośrodka Kultury są m.in.:

      1) przychody z prowadzonej działalności, w szczególności przychody z działalności,

           o której mowa w § 6 i w § 7

2)przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3)dotacje z budżetu Gminy,

4)środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym w szczególności: darowizny, spadki, zapisy, kredyty bankowe, odsetki z lokat bankowych,

5)pozyskiwane środki europejskie i inne na przygotowywane projekty  w zakresie działalności kulturalnej i inwestycje na infrastrukturę instytucji kultury,

6)inne prawem dozwolone.

  1. Gminny Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych .

§18

Obsługę finansową i prowadzenie ksiąg finansowych na zasadach określonych w przepisach rachunkowości wykonuje księgowy Gminnego Ośrodka Kultury.

§19

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapewnia, zgodnie z odrębnymi przepisami,  sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, i przedstawia je Radzie Gminy Majdan Królewski.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury podlega zatwierdzeniu  przez Radę Gminy Majdan Królewski  nie później  niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

§20

Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

V.ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTOWYCH

§21

Zmiany w statucie mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy w trybie określonym do jego nadania.                                                   

§22

  1. Likwidacja Gminnego Ośrodka Kultury  może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
  2. Majątek Gminnego Ośrodka Kultury w razie jego likwidacji pozostaje do dyspozycji Rady Gminy.

§23

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3481

Utworzono dnia: 04.03.2014

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.11.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika UCHWAŁA NR III/16/2014 Rady Gminy Majdan Królewski

29.11.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

04.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut Gminnego Ośrodka Kultury

04.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut Gminnego Ośrodka Kultury

04.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut Gminnego Ośrodka Kultury

04.03.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Statut Gminnego Ośrodka Kultury