I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim określa prawa i obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.

§ 2

Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z jej zasobów jest bezpłatne.

§ 3

1.  Zbiory biblioteczne udostępniane są:

- poprzez  wypożyczalnie (wypożyczenia na zewnątrz) – na zasadach określonych w REGULAMINIE WYPOŻYCZALNI;

- prezencyjnie w czytelniach – obowiązuje REGULAMIN CZYTELNI;

- poprzez umożliwienie korzystania z komputerów i Internetu na wyznaczonych stanowiskach komputerowych - REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU;

2.  Użytkownik Biblioteki ma również prawo do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych. Zasady kopiowania określone zostały w Regulaminie Czytelni.

§ 4

1.  Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do:

a)  pozostawienia rowerów przed wejściem do budynku;

b)  nie wprowadzania zwierząt na teren Biblioteki;

c)  zachowania ciszy i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelni.

2.  Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów, a także bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

§ 5

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

II. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§1 Prawo korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby, które zapisały się do biblioteki.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

b) zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

c) udostępnić dodatkowe informacje do celów statystycznych.

4. Dane osobowe czytelników wykorzystane zostaną  w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki. Podlegają one ochronie i  nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Za niepełnoletniego czytelnika do lat 13, odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły. 

§2 Wypożyczanie

1. Wypożyczyć można  maksymalnie 30 książek.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 90 dni.

3. Biblioteka na prośbę czytelnika może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.

6. Książki zarezerwowane czytelnik powinien odebrać w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o ich dostępie, po upływie tego czasu rezerwacja zostanie anulowana.

7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.

8. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury.

9. Przy elektronicznym systemie rejestracji czytelników, czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę czytelniczą. Ponowne wydanie karty kosztuje 10 zł. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą czytelniczą przez osoby nieupoważnione, do czasu zgłoszenia zablokowania karty przez jego właściciela.

§3 Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczanych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Za jego zgodą czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

3.Za zwrócenie książki bez naklejki kodu kreskowego pobierana będzie opłata 5 zł. od każdego kodu.

§4 Przetrzymanie książek

1. Za przetrzymanie książek ponad określony  termin  biblioteka pobiera opłatę w wysokości 2 zł. od każdego egzemplarza za każdy miesiąc przetrzymania.

2. Czytelnik, który został upomniany listownie lub telefonicznie w sprawie zwrotu książek, pokrywa jego koszty.

3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień nadal odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób ewidentnie uchylających się od zwrotu książek.

§5 Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Wypożyczalni GBP w Majdanie Królewskim może być czasowo, bądź na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GBP w Majdanie Królewskim.

2.  W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 

III. REGULAMIN CZYTELNI

§ 1. Zasady korzystania

1.  Czytelnia jest ogólnodostępna, a korzystanie z jej zbiorów na miejscu - bezpłatne.
 
2.  Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
      - zapoznania się z Regulaminem Czytelni,
      - wpisania się do Zeszytu Ewidencji,
      - zgłoszenia zauważonych braków i uszkodzeń w wykorzystywanych przez siebie książkach,

      - podporządkowania się zarządzeniom dyżurnego bibliotekarza.

3.  W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

§ 2. Zasady udostępniania zbiorów na miejscu

1.  W Czytelni można korzystać  z księgozbioru podręcznego i czasopism.

2.  Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

3.  Z czasopism bieżących Czytelnik korzysta samodzielnie.

4.  Książek i czasopism, które zostały udostępnione do wykorzystania na miejscu, nie wolno wynosić z Czytelni.

5.  Przed opuszczeniem Czytelni Użytkownik zwraca książki.

§ 3.  Zasady wypożyczania  niektórych zbiorów z czytelni

1. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek lub czasopism z Czytelni Naukowej na zewnątrz.

2. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek/czasopism na okres trzech dni .

3. O możliwości wypożyczenia książki z Czytelni  każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.

4. Książki z Czytelni wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.

5. Czytelnik powinien okazać bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości oraz wypełnić Oświadczenie, w którym zobowiąże się do terminowego zwrócenia wypożyczonych książek, bądź  poniesienia finansowych konsekwencji niedotrzymania zobowiązania.

6. Za niezwrócone w terminie książki naliczana jest opłata w wysokości 5 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.

7. W razie zniszczenia lub zagubienia książki Czytelnik zapłaci Bibliotece odszkodowanie, które pokryje równowartość egzemplarza. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki oraz jej dostępności na rynku.

8. Czytelnik, który nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, zostanie na stałe pozbawiony prawa wypożyczania książek z Czytelni Naukowej.

§ 4.  Poszanowanie zbiorów

1.  Czytelnik jest zobowiązany do szanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.

§ 5.  Zasady kopiowania

1.  Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych.

2.  Na kopiowanie zbiorów bibliotecznych należy uzyskać zgodę bibliotekarza.

 

IV. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

§ 1. Zasady korzystania

1.  Prawo do korzystania z komputerów i Internetu mają wszyscy niezależnie od tego, czy są czytelnikami biblioteki.

2. Pierwszeństwo przysługuje osobom korzystającym z Internetu w celach informacyjnych i edukacyjnych.

3.  Każdorazowe udostępnianie komputera i Internetu musi być poprzedzone wpisem do rejestru użytkowników.

4. Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.

5.  Indywidualna sesja internetowa może trwać 60 min. z możliwością przedłużenia o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera.

6.  Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

7.  Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez słuchawki.

8.  Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

9.  Kończąc sesję z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane, bibliotekarz nie odpowiada za pozostawione przez użytkownika dane osobowe.

§ 2. Odpowiedzialność użytkowników

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez  siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.

2. Bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.

§ 3. Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu, zbiorów multimedialnych i programów użytkowych

Użytkownikowi zabrania się:

1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.

2. Używania własnych nośników danych i oprogramowania.

3. Wykorzystywania Internetu do:

a)  przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,

b) korzystania z chatów, IRC i innych funkcji mających wyłącznie rozrywkowy charakter

c) wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców

d) uruchamiania gier komputerowych.

4. Spożywania posiłków i picia napojów, głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 4. Przepisy końcowe

1. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów Regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów.

2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 661

Utworzono dnia: 19.10.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.10.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim

20.10.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim

20.10.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim

19.10.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim

19.10.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim

19.10.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim

19.10.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim

19.10.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim

19.10.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim

19.10.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim

19.10.2015, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim